Stručný postup externího hodnocení kvality

 

 

 1. Uživatel POCT zašle objednávku a smlouvu dodavateli.
 2. Labquality doručí kontrolní vzorky uživateli POCT v objednaném kontrolním cyklu.
 3. Uživatel POCT analyzuje obdržené kontrolní vzorky a odešle výsledky dodavateli.
 4. Po vyhodnocení úspěšnosti obdrží účastník kontrolní zkoušky Zprávu a Certifikát.

Organizace a dodávky kontrolních cyklů Labquality v ČR

 1. Objednatel (lékař) zašle dodavateli Objednávku na kontrolní cykly EHK Labquality dle vlastních potřeb a uzavře s dodavatelem Smlouvu. Způsob objednání naleznete zde.
 2. Počet kontrolních cyklů si určuje objednatel. Stačí jeden kontrolní cyklus daného programu za rok.
 3. Dodavatel zaregistruje požadované kontrolní cykly objednatele v systému Labquality v Helsinkách.
 4. Podpisem Smlouvy a Objednávky vzniká odběrateli závazek převzít zásilku s kontrolními vzorky, analyzovat je podle pokynů uvedených v dokumentaci, odeslat výsledky měření dodavateli a zaplatit cenu uvedenou v Objednávce.
 5. Přijetím Smlouvy a Objednávky vzniká dodavateli závazek odeslat objednateli objednané kontrolní vzorky, dokumentaci kontrolního cyklu a provést vyhodnocení výsledků měření.

Distribuce kontrolních vzorků Labquality v ČR

 1. Dodavatel notifikačním emailem předem upozorní objednatele na dodávku kontrolních vzorků a na začátek kontrolního cyklu.
 2. Dopravu vzorků zajišťují kurýrní společnosti za neřízené teploty a objednateli jsou doručeni v rozmezí 24 – 48 hod.
 3. Kontrolní kit obsahuje sadu kontrolních vzorků a vstupní dokumentaci v českém jazyce.
 4. Náklady na poštovné a balné hradí dodavatel. Účastník (ordinace) hradí pouze sjednanou cenu za službu, kterou se rozumí kontrolní cyklus a certifikát.
 5. Kontrolní vzorky jsou hotové k použití a dodávají se v kapalné formě. Rozpouštění lyofilizovaných vzorků je nutné jenom u některých programů.

Vyhodnocení kontrolních výsledků

 1. Objednatel analyzuje obdržené kontrolní vzorky předepsaným způsobem a výsledky měření odešle dodavateli dle návodu, který dostane spolu s dokumentací kontrolního cyklu.
 2. Vyplněný výsledkový protokol zašle objednatel elektronicky on-line anebo e-mailem na adresu uvedenou ve formuláři nejpozději v poslední den stanovené lhůty. Výsledky kontrolních analýz odeslány po stanoveném termínu nejsou zahrnuty do konečného vyhodnocení a účastník nedostane individuální hodnocení, nýbrž pouze globální hodnocení. Za pozdní odeslání výsledkového protokolu odpovídá odesílatel. Doporučujeme proto účastníkům Labquality EQAS, aby termíny uzávěrek striktně dodržovali a vyhnuli se zbytečným a neodůvodněným reklamacím.
 3. Labquality vyhodnotí naměřená data podle účastníků a podle použitých přístrojů a každému účastníkovi zašle Výsledkovou zprávu spolu s grafickým, statistickým (tabulkovým) a verbálním vyhodnocením výsledků kontrolního cyklu.
 4. Každý účastník, který včas zašle naměřené výsledky, a které jsou srovnatelné s výsledky dosaženými ostatními účastníky kontrolního cyklu, obdrží Certifikát úspěšnosti.

Cena a způsob platby

Cena uvedená v Ceníku je v Kč bez DPH za jeden kontrolní cyklus. Objednatel obdrží fakturu za objednané cykly po skončení kontrolního cyklu a uhradí ji převodním příkazem na účet dodavatele.

Extra služba 3in1

Z každého vzorku je možné nahlásit výsledky měření na třech (3) libovolných přístrojích, u glukometrů z pěti (5). Vyhodnocení dalších dvou (2), u glukometrů čtyř (4), výsledků je bezplatné. Při kontrole INR je možné z jednoho vzorku nahlásit tři (3) výsledky měření pouze na stejném typu přístroje. Certifikáty se vydávají dle dosažených výsledků na jednotlivé přístroje nebo ordinace.

Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici (iFOBT, TOKS)

1) Pufrovaný roztok lidského hemoglobinu (kapalný vzorek). Kapalný roztok lidského hemoglobinu bude dodáván v měsících březen a září. Kapalné vzorky budou dodávány beze změny jako dosud. Jeden set tekutých vzorků stačí k vyšetření iFOB na jednom přístroji. Pokud potřebujete provést vyšetření iFOB na 2-3 přístrojích, je nutné objednat 2-3 sety kapalných vzorků (pro každý přístroj 1 set). Druhý (třetí) set vzorků je za poloviční cenu.

2) Umělý vzorek stolice obsahující lidský hemoglobin. Umělý vzorek stolice bude dodáván v měsících červen a prosinec. Umělý vzorek stolice je stabilní přípravek hotový k použití tak jako běžný vzorek pacientské stolice. Svými fyzikálními vlastnostmi napodobuje reálný pacientský vzorek. Vzorek bude obsahovat množství materiálu, které by mělo vystačit na testování na 2 (3) přístrojích bez rozdílů typu přístroje. Není třeba kupovat pro každý přístroj samostatnou sadu jako je tomu u tekutých vzorků. Protože se jedná o umělý vzorek, použití tohoto materiálu má mnoho potenciálních výhod.

Plán dodávek kontrolních materiálů je fixní. To znamená, že pokud si objednáte měsíc březen nebo září, dostanete automaticky kapalný vzorek. Objednáte-li se měsíc červen nebo prosinec, dostanete automaticky umělý vzorek stolice. Typ vzorku se pevně váže na příslušný měsíc. Nelze zvolit měsíc a různý typ vzorku

Certifikáty

Na konci kontrolního cyklu Labquality vystaví Certifikát úspěšnosti každému účastníkovi, který splní kritérium kvality a zašle ho objednateli v elektronické podobě.