Oznámení o zpracování osobních údajů (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů v externím hodnocení kvality Labquality

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

Kdo zpracovává vaše osobní údaje v externím hodnocení kvality

Správcem osobních údajů, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů zákazníků v externím hodnocení kvality a primárně odpovídá za jejich zpracování, je společnost Labquality Oy, Kumpulantie 15, 00520 Helsinki, Finland. Labquality pro účely řádného plnění smluvních vztahů se svými zákazníky a pro řádné zajištění zkoušek externího hodnocení kvality, jakož i pro marketingové účely motivované zlepšením služeb a jejich struktury podle potřeb zákazníků, využívá služeb svých partnerů (zprostředkovatelů), kteří se jeho jménem podílejí na plnění těchto cílů na příslušném území a za tímto účelem zpracovávají osobní údaje zákazníků Labquality v příslušném rozsahu. Zprostředkovatelem osobních údajů v externím hodnocení kvality, který ve svém jménu poskytuje služby a produkty Labquality na území České republiky, je Ing. Alica Durcová – ManaCon.CZ, Pod Harfou 943/36, 190 00 Praha – Vysočany, Česká republika. Zprostředkovatel a jím pověřená osoba zpracovává osobní údaje zákazníků Labquality na základě smlouvy s Labquality, jejím jménem a na základě jejích pokynů.

Kontaktní osoba pro registrované záležitosti

Odpovědnou osobu pro oblast osobních údajů zprostředkovatelem lze kontaktovat na e-mailové adrese: info@manacon.sk

Jaký je právní základ a účel zpracování osobních údajů?

Základem zpracování osobních údajů jsou služby o zprostředkování externího hodnocení kvality. Právním základem je plnění kupní smlouvy. Osobní údaje potřebné k poskytnutí služeb externího hodnocení kvality nám z Vaší strany musí být zpřístupněny, v opačném případě neumíme vůči Vám plnit naše smluvní povinnosti. Odmítnutí vašich osobních údajů může znamenat, že vám nebudeme moci poskytnout služby a produkty externího hodnocení kvality, které jsou pro vaši činnost nezbytné.

Účelem zpracování osobních údajů jsou:

Dodávka, vývoj a aplikace produktů a služeb externího hodnocení kvality (plnění smlouvy a oprávněného zájmu). Plnění smluvních a jiných práv, slibů a závazků (plnění smlouvy). Péče o vztah zákazníka a dodavatele (plnění smlouvy a oprávněného zájmu). Pořádání akcí (oprávněný zájem). Analýza a profilování chování zákazníka nebo jiného subjektu údajů, jako potenciálního zákazníka (oprávněný zájem). Elektronický a přímý marketing (oprávněný zájem). Cílení reklamy na našich a jiných online službách (oprávněný zájem).

Jaké údaje zpracujeme?

V souvislosti se zákaznickým, dodavatelským a marketingovým registrem zpracováváme následující osobní údaje našich zákazníků nebo jiných dotčených osob:

  • Základní informace o subjektu údajů, jako je jméno, příjmení, titul *, číslo zákazníka, jazyk používání.
  • Kontaktní údaje subjektu údajů, jako například e-mailová adresa *, telefonní číslo *, poštovní a fakturační adresa *.
  • Informace o společnostech jako jsou IČO a DIČ *, jména *, kontaktní údaje *, úloha a pracovní zařazení kontaktních osob společností.
  • Informace o vztahu a smlouvách se zákazníky, jako jsou informace týkající se předchozích a stávajících smluv a objednávek *, další informace o zákaznících.
  • Další možné informace shromážděné od samotné osoby, které se údaje týkají.

Poskytnutí informací označených hvězdičkou (*) je předpokladem našeho smluvního vztahu a je nezbytné pro zpracování objednávky a uzavření kupní smlouvy. Do smluvního vztahu nemůžeme vstoupit bez potřebných informací.

Odkud dostáváme údaje?

Osobní údaje dostáváme primárně od samotné osoby, které se údaje týkají, jakož i jiných zpravodajských zdrojů, profesionálních sociálních sítí, poskytovatelů kontaktních informací a webových stránek společností. Pro účely popsané v této politice ochrany osobních údajů mohou být osobní údaje shromažďovány a aktualizovány z veřejně dostupných zdrojů a na základě informací získaných od orgánů nebo jiných třetích stran v mezích platných zákonů a předpisů. Aktualizace údajů tohoto typu se provádí ručně nebo automatizovanými prostředky.

Komu zpřístupňujeme údaje

Osobní údaje zpřístupňujeme společnosti Labquality Oy, Kumpulantie 15, 00520 Helsinki, Finsko, která je mezinárodním organizátorem kontrolních zkoušek externího hodnocení kvality. Poskytnutí informací je předpokladem našeho partnerského smluvního vztahu jako součást služeb a produktů, které nelze poskytovat bez potřebných informací. Informace se shromažďují do databází, které jsou chráněny firewally, hesly a jinými technickými opatřeními. Databáze a jejich záložní kopie jsou v uzamčených prostorech a přístup k nim mohou mít pouze některé určené osoby.

Jak chráníme údaje a jak dlouho jejich uchováváme?

Data primárně uchováváme na Disk Google. Disk Google je webové úložiště dat provozované společností Google, které využívá chráněný server dostupný z internetu (cloud computing) a umožňuje uživateli úschovu a sdílení dat. Nahrané soubory na Disk Google jsou uloženy v zabezpečených datových centrech. Veškerý obsah účtu na Disku je automaticky nastaven jako soukromý. Účet Disk Google je instalován výlučně na našem počítači.

Přístup k účtu Google je selektivní sdílený pouze těmi pracovníky, kteří jsou z titulu své pracovní náplně oprávněni zpracovávat osobní údaje o zákaznících a marketingových aktivitách. K účtu jsou oprávněni přistupovat výhradně z našeho PC, nikdy ne z veřejného počítače. Každý uživatel má osobní uživatelské jméno a heslo k systému.

Výskyt virů a malvéru v zařízení kontrolujeme pomocí důvěryhodného antivirového softwaru. Pokud kontrola zjistí jakékoliv podezřelé programy nebo aplikace, ihned je odstraní. Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je nezbytné vzhledem k účelu zpracování.

Osobní údaje o zákaznících zpracováváme a uchováme během vztahu se zákazníkem, nebo pokud probíhá služba EHK. Osobní údaje, které se používají pro marketingové účely, se aktualizují, dokud subjekt údajů není stažen z marketingu.

Pravidelně posuzujeme potřebu uchovávání údajů z hlediska platných právních předpisů. Kromě toho přijímáme vhodná opatření k zajištění toho, aby osobní údaje v registru nebyly neslučitelné, zastaralé nebo nepřesné vzhledem k účelu zpracování. Takové informace neprodleně opravujeme nebo vymažeme.

Jaké jsou vaše práva jako subjekt údajů?

Jako subjekt údajů máte právo nahlédnout do osobních údajů týkajících se sebe, které jsou uloženy v registru a právo požadovat opravu nebo vymazání údajů. Máte také právo zrušit nebo změnit svůj souhlas v případech, kdy zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu.

Podle obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR), uplatňovaného od 25. 5. 2018, máte právo namítat proti zpracování vašich osobních údajů nebo požádat o omezené zpracování vašich osobních údajů. Kromě toho máte právo požádat o poskytnutí vašich údajů ve standardním formátu v případě, kdy zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu nebo smlouvě mezi námi.

Máte také právo podat stížnost orgánu pro ochranu údajů s pravomocí vyšetřovat zpracování týkající se vašich osobních údajů.

S kým můžete být v kontaktu

Všechny kontakty a požadavky týkající se této politiky ochrany osobních údajů se podávají písemně nebo osobně osobě uvedené ve druhém odstavci.

Změny v pravidlech ochrany osobních údajů

Pokud provedeme změny nebo doplnění tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, umístíme změněné prohlášení na naší webové stránce s uvedením data změny. V případě, že by změny byly významné, můžeme vás o tom informovat jiným způsobem, například prostřednictvím e-mailu nebo informací na naší domovské stránce. Doporučujeme vám, abyste si občas prohlédli toto oznámení o ochraně osobních údajů, abyste si byli vědomi případných změn.

© Říjen 2018